ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETŐFI SÁNDOR”
TÂRGU SECUIESC, JUD. COVASNA

Attachments:
Download this file (ROI 2019-2020.pdf)ROI 2019-2020.pdf [ ] 539 kB


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ


În România toţi cetăţenii au dreptul la toate nivelurile şi toate formele de învăţământ
indiferent de condiţia lor socială şi materială, etnie, sex, apartenenţă politică sau religioasă.
Nu se admit îngrădiri care ar atrage după sine discriminări sau segregări în rândul copiilor.
Conform legislaţiei în vigoare, unităţilor de învăţământ este strict imnterzisă înfiinţarea şi
funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea propagandei politice sau religioase,
sau orice altă formă de activitate care contravine normelor morale acceptate de societate sau
ar periclita sănătatea fizică şi psihică ai elevilor şi al personalului şcolii.

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.
Prezentul Regulament de Ordine Interioară (R.O.I) a fost conceput pe baza Legii
Învăţământului nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul
ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 și în baza prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice.

Articolul 2.
(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 23 și 23 bis din 13 ianuarie 2015.
(2) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la
Art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare şi în contractele colective de muncă aplicabile, şi se aprobă prin hotărâre a
Consiliului de administraţie, după consultarea organizaţiilor sindicale din unitatea de
învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.

Articolul 3.
(1) Prezentul Regulament dezbătut în Consiliu Profesoral şi aprobat de Consiliul de
Administraţie al şcolii intră în vigoare din 15.10.2017, dată la care se abrogă
regulamentul anterior. Documentul conţine dispoziţii specifice unităţii noastre de
învăţământ cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
(2) După aprobarea regulamentului în Consiliul de Administraţie al şcolii respectarea
regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie.
Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ
constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.


CAPITOLUL II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
A. COMPARTIMENTUL EDUCATIV

Articolul 4.
Şcoala Gimnazială „Petőfi Sándor” este o unitate de învăţământ de stat care cuprinde
clase de învăţământ primar şi secundar inferior. Structurile organizatorice educative ale
şcolii sunt alcătuite în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5.115/2014
cu modificările şi completările ulterioare şi conţin următoarele entităţi:
1. Consiliul profesoral
2. Consiliul de administraţie
3. Consiliile profesorale ale claselor
4. Comisii constituite pe diferite domenii de activitate
1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)
2) Comisia pentru curriculum
3) Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi
notarea ritmică a elevilor
4) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
5) Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice
6) Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă
7) Comisia pentru proiecte
8) Comisia de investigare a abaterilor a abaterilor disciplinare ale personalului şi
elevilor
9) Comisia pentru achiziţii publice
10) Comisia de recepţie
11) Comisia pentru elaborarea R.O.I. şi monitorizarea serviciului pe şcoală
12) Comisia de apărare împotriva incendiilor
13) Comisia de protecţie civilă
14) Comisia de salarizare, încadrare şi promovare
15) Comisia pentru arhivarea documentelor şcolare
16) Comisia pentru gestionarea şi administrarea manualelor şcolare
17) Comisia SCIM
18) Comisia de promovare a imaginii şcolii
19) Comisia de inventariere
20) Comisia de casare
21) Comisia pentru stabilirea şi acordarea bursei şi alte ajutoare financiare pentru
elevi
22) Comisii metodice de specialitate
21.1. Comisia Limbă şi comunicare
21.2. Comisia Matematică şi ştiinţe ale naturii
21.3. Comisia Om şi sociatate
21.4. Comisia arte, educaţie fizică şi sport
21.5. Comisia Consiliere şi orientare
21.6. Comisia metodică a învăţătoarelor

23) Pe baza Art.(77) din R.O.F.U.I.P se constituie, prin decizia directorului, dată
în baza hotărârii Consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi
combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii.
5. Consiliul reprezentativ al părinţilor

Articolul 5.
Consiliile şi comisiile din şcoală se constituie şi funcţionează conform Anexei 1. la
R.O.F.U.I.P.

Articolul 6.
Activitatea didactică în ciclul primar se desfăşoară între orele 8 – 14, iar în ciclul
gimnazial între orele 8 – 15. Orele de curs sunt de 50 de minute, cu 10 minute pauză între
ele. Pauza mare este de 20 minute, în funcţie de solicitarea prânzului.

Articolul 7.
Activităţile extracurriculare se desfăşoară în afara orelor de curs sub supravegherea şi
îndrumarea cadrelor didactice. Despre aceste activităţi va fi informat directorul cu
probleme educative/ consilierul educativ al şcolii.


B. COMPARTIMENTUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Articolul 8.
Compartimentul didactic auxiliar şi nedidactic este subordonat directorului unităţii de
învăţământ şi este format din:
8.1 Secretariatul şcolii
a) Sectretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ
şi pentru alte persoane
b) Programul cu publicul este în zilele de lucru între orele 7.30 - 15
8.2 Contabilitate
Asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor financiar-contabile
a unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
8.3 Serviciul de administraţie
a) Administratorul răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a şcolii,
coordonează activitatea personalului de întreţinere şi curăţenie.
b) Urmăreşte întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ.
c) Stabileşte programul sectoarelor de lucru ale personalului de îngrijire.
8.4 Bibliotecar
a) Organizează activitatea bibiotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de
completarea raţională a fondului de publicaţii
b) Îndrumă lectura şi studiul elevilor
c) Sprijină documentarea şi informarea rapidă a personalului didactic
d) Organizează activităţi specifice - simpozioane, expoziţii de cărţi, etc.
8.5 Laborant
a) Asigură pregătirea activităţilor experimentale pentru orele de fizică, biologie
conform indicaţiilor profesorilor de specialitate
b) Răspunde pentru funcţionalitatea laboratoarelor de specialitate
c) Conlucrează cu învăţătoareler asigurându-le materialele necesare pentru predarea
ştiinţelor naturii
8.6 Analist programator
Răspunde de laboratorul de informatică, de funcţionarea aparatelor din dotare
(calculatoare, proiectoare, laptop, scanner, imprimante)
8.7 Personal de înreţinere
Răspunde de curăţenia din instituţie conform unui grafic stabilit de administrator.
Îndeplineşte sarcinile descrise în fişa postului.
8.8 Personal de pază
Răspunde de paza şi siguranţa instituţiei, a elevilor şi a cadrelor.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR
PRIMARI AI EDUCAŢIEI

Articolul 9. Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei
(1) Elevii din învăţământul de stat se bucură de toate drepturile conferite de calitatea de
elev.
(2) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau
personalitatea elevilor.
(3) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date
personale ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări
scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepţia modalităţilor prevăzute de
reglementările în vigoare.
(4) Elevii beneficiază de învăţământ gratuit.
(5) Elevii beneficiază de asistenţă medicală şi psihopedagogică gratuită.
(6) Elevii au dreptul la folosirea gratuită a bazei materiale şi ale bazelor sportive ale şcolii
în cadrul activităţilor organizate şi sub supravegherea cadrelor didactice.
(7) Elevii cuprinşi în învăţământul obligatoriu au dreptul la manuale gratuite.
(8) Elevii beneficiază de produsele alimentare asigurate prin program guvernamental.
(9) Elevii din învăţământul de stat au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi
recompense pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile şcolare şi extraşcolare.
(10) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate în unitatea de
învăţământ precum şi la cele ce se desfăşoară în clubul elevilor, în cluburile şi
asociaţiile sportive, cu condiţia respectării regulamentelor de funcţionare ale acestora.
(11) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(12) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a
contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele
acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în
termen de 5 zile de la comunicare.
(13) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris,
directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita
reevaluarea probelor orale sau practice.

Articolul 10. Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei
(1) Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de
studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele, de a-şi forma competenţele prevăzute de curriculum
.Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de
particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi
încurajaţi să respecte:
a) prezentul Regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de
învăţământ;
b) regulile de circulaţie;
c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a
incendiilor;
d) normele de protecţie civilă;
e) normele de protecţie a mediului.
(2) Este interzis elevilor să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de
elev, foi matricole etc.
(3) Calitatea de elev presupune un comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara
acesteia. Comportamentul civilizat reprezintă:
a) respect faţă de cadre didactice, colegi, orice persoană care intră în şcoală;
b) evitarea faptelor de agresiune şi violenţă (fizică şi verbală)
c) rezolvarea problemelor sau a situaţiilor conflictuale prin dialog, în conformitate cu
spiritul prezentului regulament, dacă este cazul, cu ajutorul dirigintului sau direcţiunii.
Elevii şi părinţii acestora au dreptul să se consulte în condiţii optime cu profesorii de
specialitate, dirijinte, director în legătură cu orice problemă ivită;
d) evitarea distrugerilor bunurilor şcolii şi ai colegilor;
e) asumarea răspunderii în executarea unor sarcini primite din partea şcolii, respectiv
implicarea în rezolvarea unor probleme organizatorice la nivelul clasei sau al şcolii;
f) atitudine cinstită, sinceră şi corectă în orice situaţie, mai ales atunci când se ivesc
situaţii-problemă;
(4) Elevii au obligaţia de a purta semnul distinctiv al şcolii.
(5) Elevii au obligaţia de a se prezenta la cursuri sau la activităţile extraşcolare dând
dovadă de punctualitate, cu 10 minute înaintea începerii activităţilor, în ţinută decentă.
(6) Elevii trebuie să aibă zilnic asupra lor carnetul de elevi, pe care sunt obligaţi să-l
prezinte la cererea profesorilor pentru a li se trece notele obţinute. Modificarea notelor
din carnet sau distrugerea carnetului de elevi reprezintă abatere disciplinară şi atrage
după sine scăderea notei la purtare.
(7) În timpul orelor de curs este interzisă consumarea alimentelor sau folosirea gumei de
mestecat.
(8) Elevii au obligaţia de a aduce la orele de curs rechizitele şi materialele şcolare cerute
de profesori/învăţători. În acelaşi timp au obligaţia de a păstra în bune condiţii
manualele gratuite primite de la şcoală şi de a le preda la finalul anului şcolar. Elevul
care a pierdut manualul primit de la şcoală este obligat să-l înlocuiască cu unul
cumpărat, sau să achite contravaloarea acesteia.
(9) Cărţile împrumutate din biblioteca şcolii se vor returna la termen în condiţii bune.
Deteriorarea cărţilor din bibliotecă atrage după sine penalizarea materială a elevului.
Elevii sunt obligaţi să respecte regulamentul de funcţionare al bibliotecii.
(10) În timpul orelor de curs elevii nu pot părăsi sala de clasă. Dacă profesorul întârzie mai
mult de 10 minute de la începerea orei, elevul de serviciu anunţă direcţiunea şcolii în
vederea rezolvării situaţiei. În acest răstimp elevii clasei vor rămâne în sală, fără să
deranjeze celelalte clase unde s-a început activitatea.
(11) Este strict interzis folosirea materialelor ajutătoare în timpul testelor, examenelor,
lucrărilor scrise. Elevii care au fost prinși asupra faptei vor fi exmatriculaţi de la
examen, iar lucrările scrise se vor nota cu nota 1.
(12) Elevii claselor primare se vor deplasa la orele de educaţie fizică sub supravegherea
învăţătoarelor, elevii claselor V-VIII vor face deplasarea în grup până la Sala
Polivalentă.
(13) În caz de boală elevul este obligat să prezinte la întoarcere în termen de 7 zile acte
pentru motivarea absenţelor. Aceste acte sunt: adeverinţă medicală sau cerere scrisă
de către părinte pentru motivarea absenţelor. La cererea părintelui dirigintele poate
motiva trei zile consecutive, dar nu mai mult de cinci zile pe semestru. Învoirile care
depăşesc cinci zile se acordă în cazuri foarte bine întemeiate de către director, la
cererea scrisă a părintelui şi cu consultarea dirigintelui. În cazul în care elevul
călătoreşte în străinătate părintele are obligaţia de a depune cerere scrisă direcţiunii cu
trei zile înainte.
(14) Este interzisă cu desăvârşire introducerea şi consumul în şcoală a drogurilor,
băuturilor alcoolice şi energizante, a ţigărilor. De asemenea este strict interzis
introducerea materialelor cu caracter pornografic şi practicarea jocurilor de noroc.
(15) Este interzisă participarea la acte de violenţă sau de constituire de grupuri pentru
intimidarea colegilor. De asemenea se interzice introducerea şi folosirea armelor albe
(cuţite, lanţuri, obiecte contondente, sprayuri lacrimogene, petarde). Orice abatere în
acest sens se va semnala Poliţiei pentru a se lua măsurile ce se impun.
(16) Consumul alimentelor care lasă urme greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe,
popcorn etc.) este acceptat numai în afara orelor de curs, iar cel care le consumă se
asigură că resturile, ambalate corespunzător, se introduc în coşurile de gunoi.
(17) După ultima oră de curs elevii au obligația de a lăsa curate băncile şi sala de clasă.
Elevii au obligația de a păstra curat holurile şcolii, sălile de clasă şi laboratoarele,
cabinetele şcolare.
(18) Elevii sunt obligaţi să trateze cu maximă seriozitate şi responsabilitate produsele
alimentare primite în cadrul programului guvernamental (corn, lapte, mere).
(19) Elevilor cu domiciliul în oraşul Tg. Secuiesc li se interzice introducerea în şcoală a
telefoanelor mobile. Elevii care fac naveta au obligația de a-şi depune telefoanele
mobile în locuri desemnate, de unde le pot ridica la plecare. În cazul în care un elev
are asupra lui telefonul mobil şi/ sau deranjează ora de curs prin folosirea telefonului,
profesorul va preda telefonul dirigintelui care îl va înmâna exclusiv părintelui după o
lună. Dacă se repetă abaterea, atunci telefonul va fi restituit la sfârşitul anului şcolar.
(20) Este interzisă introducerea în şcoală a oricărui obiect multimedia (laptop, Ipad,
tablete, MP3, boxe etc.)
(21) Este interzisă cu desăvârşire postarea pe internet sau pe site-uri de socializare a unor
materiale care să aducă deservicii imaginii şcolii sau să lezeze demnitatea cadrelor
didactice sau alevilor.
(22) Nu este recomandată introducerea unor sume mai mari de bani sau obiecte de valoare
în şcoală. În cazul dispariţiei acestora conducerea şcolii nu îşi asumă răspunderea.
(23) În şcoală elevii trebuie să aibă o ţinută vestimentară curată şi decentă, aceasta
incluzând piesele uniformei şcolare. Să aibă o ţinută capilară decentă: păr prins,
nevopsit (fete), păr scurt, fără tunsori excentrice (băieţi). Sunt interzise ţinutele şi
accesoriile extravagante cum ar fi: părul şi unghiile vopsite, machiaj, piercing-uri,
cercei la băieţi.
(24) Cu ocaziile festive din viaţa şcolii elevii se vor îmbrăca adecvat (pantaloni, fustă de
culoare închisă, bluză, cămaşă albă).
(25) Pauzele mari vor fi petrecute în mod obligatoriu în curtea şcolii, mai puţin în cazul
vremii nefavorabile. Elevii pot ieşi în curte şi în celelalte pauze dar nu pot părăsi
incinta şcolii decât cu aprobarea directorului/ dirigintelui sau a profesorului de
serviciu.
(26) După terminarea cursurilor elevii nu pot rămâne în şcoală decât cu încuviinţarea şi
sub supravegherea profesorilor.
(27) Elevii au acces la secretariatul şcolii doar în timpul pauzelor.
(28) Este interzisă folosirea bicicletelor, rolelor în incinta şcolii în timpul pauzelor.

(29) Bicicletele pot fi păstrate doar în locul special amenajat. Pentru eventuala deteriorare
ale acestora şcoala nu îşi asumă răspunderea.
Articolul 11. Îndatoririle elevului de serviciu
(1) Serviciul pe clasă se efectuează conform graficului semestrial stabilit de către

conducătorul de clasă.
(2) Elevii de serviciu verifică în fiecare dimineaţă starea mobilierului din clasă. În cazul
în care constată nereguli anunţă imediat dirigintele sau profesorul de serviciu.
(3) Elevii de serviciu sunt direct răspunzători pentru stricăciunile produse în timpul
pauzelor. Ei vor raporta dirigintelui autorii pagubelor. Dacă nu sunt depistaţi făptaşii
colectivul clasei va suporta pagubele produse.
(4) Elevii de serviciu au obligaţia să aerisească sala de clasă şi să şteargă tabla în fiecare
pauză.
(5) Dacă ora de curs este ţinută în altă sală sau cabinet elevul de serviciu va încuia sala de
clasă. În caz de nerespectare a acestei prevederi şcoala nu îşi asumă răspunderea
pentru dispariţia unor bunuri din sala de clasă.
(6) La terminarea cursurilor elevul de serviciu părăseşte ultimul sala de clasă după ce a
verificat starea în care este lăsată încăperea.
(7) Elevii de serviciu pe şcoală au obligaţia de a respecta indicaţiile profesorului de
serviciu, ei fiind respectaţi de elevii şcolii.

Articolul 12. Recompense pentru elevi
Pentru rezultate deosebite obţinute la învăţătură, concursuri şcolare sau alte activităţi
care au condus la îmbunătăţirea renumelui şcolii, pentru comportare exemplară elevii pot
primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului
profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptei deosebite
pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi
economici, de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil din ţară şi
din străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
Articolul 13. Sancţiuni aplicate elevilor
(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor comise.
(2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele :
a) observaţia;
b) avertismentul;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit;
e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o
altă unitate de învăţământ;
(3) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt
comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
(4) Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate, sau 10% absenţe nemotivate din
numărul de ore la o disciplină pe semestru, se scade nota la purtare cu un punct.
(5) Elevii vinovaţi de distrugerea bunurilor şcolii vor plăti aceste bunuri sau reparaţia lor,
iar în cazul în care vinovatul nu este identificat răspunderea materială revine clasei.
(6) Prezentul capitol din Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii se va prelucra de
către fiecare diriginte la clasă, elevii semnând pentru luare la cunoştinţă.

CAPITOLUL IV. PARTENERII EDUCAŢIONALI
Art.14. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/ elevului are dreptul să
dobândească informaţii numai referitor la situaţia propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta
unităţii de învăţământ dacă:
a) a fost solicitat/ a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu
directorul unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/ alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/ educatoarea/
învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământ
preşcolar/primar/profesorul diriginte.
(3) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât
cele prevăzute la alin. (2).
(4) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. Asociaţia părinţilor se
organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/ elevului are dreptul să solicite
rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii
amiabile, cu salariatul unităţii de învăţământ implicat cu educatorul-puericultor/
educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/
primar/ profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. în situaţia în care
discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau
susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ,
respectând paşii ierarhici.

Art.15. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a
asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri
pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe
perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100
lei şi 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe
lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/ învăţătorul/
institutorul/ profesorul pentru învăţământulprimar/ profesorul diriginte pentru a
cunoaşte evoluţia copilului/ elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/ educatoarei/ învăţătorului/
institutorului/ profesorului pentru învăţământ preşcolar primar, profesorului diriginte,
cu nume, dată şi semnătură.
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru
distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

Art.16. Comitetul de părinţi
(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/ clase, se înfiinţează şi
funcţionează comitetul depărinţi.
(2) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri.
(3) Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor
clasei; deciziile se iau încadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea
simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
b) sprijină educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământ
preşcolar/ primar/ profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de
proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare;
c) sprijină educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământ
preşcolar/ primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire
şi combatere a absenteismului în mediul şcolar;
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau
materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei
materiale din clasă şi din şcoală;
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/ învăţătorul/
institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/ primar/ profesorul
diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale a grupei/ clasei şi a unităţii de învăţământ;
f) sprijină unitatea de învăţământ şi educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/
profesorul pentru învăţământ preşcolar/ primar/ profesorul diriginte în
activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională;

g) se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/ elevilor pe durata orelor de
curs, precum şi în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi
extracurriculare.
(4) Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în
relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
(5) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi
nu este obligatorie. Sponsorizarea unei grupe/ clase de către un agent economic/
persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după
sine drepturi suplimentare pentru copii/ elevi/ părinţi, tutori sau susţinători legali.
Art.17. Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia de părinţi
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din
preşedinţii comitetelor de părinţi.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale
căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin
curriculumul la decizia şcolii;
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/
organizaţiile cu roleducativ din comunitatea locală;
c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de
combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale
specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a
dialogului cultural;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor
activităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea
consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/ educaţională
specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu
organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu
atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie
de ocrotire;
i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei
materiale;
j) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională
sau
de
integrare
socială
a
absolvenţilor;

k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi
încadrarea în muncă a absolvenţilor;
l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se
derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii
elevilor;
n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea
a activităţii în internate şi în cantine.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ asociaţia de părinţi a unităţii de învăţământ poate
atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări
etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi
utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei
materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu
situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt
aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
Art.18. Contractul educaţional
(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul
înscrierii antepreşcolarilor/ preşcolarilor/ elevilor, în registrul unic matricol, un
contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii
de învăţământ. Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de
ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Anexa 1.
ABATERILE ŞI SANCŢIUNILE care le vor considera Comisia de
disciplină sunt următoarele:

NR.
CRT.
ABATEREA SANCŢIUNEA
1. Sustragerea unor documente şcolare
Modificări în cataloage, carnete, foi matricole
Înştiinţarea părinţilor şi invitarea acestora
împreună cu elevul la comisia de disciplină;
Scăderea notei la purtare până la 6.
2. Deteriorarea bazei didactico-materiale sau a
bunurilor din patrimoniul unităţii şcolare
3. Aducerea sau difuzarea în şcoală a unor
materiale care atentează la independenţa,
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării,
care incită la violenţă şi intoleranţă
4. Organizarea şi participarea la acţiuni de
protest care afectează derularea orelor,
frecvenţa la cursuri a elevilor
5. Blocarea căilor de acces în spaţiile de
învăţământ
6. Introducerea, în perimetrul unităţii de
învăţământ, a produselor pirotehnice, armelor
albe ce pot afecta integritatea fizică şi psihică
a elevilor sau a personalului şcolii
7. Posesia şi difuzarea unor materiale cu caracter
obscen sau pornografic
8. Utilizarea în şcoală, în timpul orelor de curs, a
telefoanelor mobile
9. Realizarea de fotografii sau înregistrări video
în incinta şcolii, în afara situaţiilor care
necesită acest lucru, şi fără aprobarea
direcţiunii şcolii
10. Lansarea unor anunţuri false cu privire la
amplasarea unor materiale explozive în
perimetrul unităţii de învăţământ
Convocarea părinţilor; Evaluarea daunelor,
devine colectivă (la nivel de clasă, sau
şcoală).
În funcţie de gravitatea faptei, se aplică
etapele de sancţionare: obs. individuală;
mustrare scrisă; retragerea temporară sau
definitivă a bursei; mutare disciplinară la o
clasă paralelă;
Convocarea părinţilor;
Mustrare scrisă;
Scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte.
Aceleaşi ca la punctul 4
Mustrare, mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare;
Anunţarea organelor competente:
Jandarmerie, Poliţie.
Mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare
Telefoanele mobile depuse la secretariat vor
putea fi ridicate doar de către părinţi, după o
lună. Dacă abaterea se repetă, elevul va fi
sancţionat şi prin scăderea notei la purtare.
Confiscarea fotografiilor sau înregistrărilor
video realizate ilegal ce vor putea fi ridicate
doar de către părinţi, sau organele
competente.
Dacă abaterea se repetă, elevul va fi
sancţionat şi prin scăderea notei la purtare.
Anunţarea organelor competente şi aplicarea
consecinţelor prevăzute de lege, scăderea
notei la purtare.
11. Nerespectarea ţinutei decente Mustrare scrisă, scăderea notei la purtare cu
1-2 puncte
12. Folosirea limbajului şi a gesturilor vulgare,
agresivitate în comportament faţă de colegi
sau personalul unităţii de învăţământ
13. Părăsirea incintei instituţiei, în timpul
programului şcolar, fără motive bine
întemeiate şi acordul direcţiunii
Aceleaşi ca la punctul 3
Absenţă nemotivată;
Dacă abaterea se repetă, elevul va fi
sancţionat conform etapelor prevăzute în
regulament.
14. Însuşirea temporară sau definitivă a unor
bunuri din avutul şcolii sau de la colegi
Restituirea obiectului furat sau plata
contravalorii acestuia şi scăderea notei la
purtare
15. Deteriorarea manualelor primite gratuit sau a
unor cărţi din biblioteca şcolii
16. Se consideră abateri disciplinare:
-introducerea unor obiecte nesolicitate de
profesori, (ex. mingi, role etc)
- deranjatul orelor de curs
- aruncarea unor obiecte sau produse
alimentare pe geam (apă, lapte, resturi)
- risipirea energiei electrice şi termice
-practicarea unor jocuri periculoase (bulgărit,
căţărat pe copaci, garduri, pervaz, porţi de
footbal, balustrade)
- jocul la instalaţiile electrice sau sanitare
- accesul în incinta unităţii după terminarea
orelor de curs, fără îndrumarea unui cadru
didactic supraveghetor
Se aplică măsurile prevăzute în
Regulamentul de funcţionare al bibliotecii
Se aplică sancţiunile de la punctul 3;
Dacă abaterea se repetă, elevul va fi
sancţionat şi prin scăderea notei la purtare.

În cazul elevilor bursieri sancţiunile de mai sus atrag pierderea temporară sau definitivă a
bursei.
RECOMPENSE PENTRU ELEVI

Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară,
sau participă la acţiuni menite să promoveze imaginea şcolii, vor fi recompensaţi prin:
 evidenţiere în faţa careului (întrunit lunar);
 diplome;
 recompense materiale (premii constând în cărţi, rechizite, dulciuri);
 recompense în bani;
 excursii gratuite,
Toate acestea în limita fondurilor obţinute din sponsorizări sau cu sprijinul părinţilor.

Prezentul regulament va fi prelucrat la fiecare clasă de către prof.diriginţi şi
conducătorii de clase.
Toate cadrele didactice din şcoală vor monitoriza respectarea acestuia, iar elevii şi
părinţii acestora vor semna câte un tabel de luare la cunoştinţă.


Anexa 2.
SECURITATEA ŞCOLII ŞI PROTECŢIA ELEVILOR

a) Personalul de pază are datoria de a legitima fiecare persoană străină care doreşte să
intre în şcoală şi de a aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu sau conducerii
şcolii orice problemă.
b) Dimineaţa şi la prânz, intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală se va face prin lateral.
c) Pe perioada programului de şcoală elevii pot părăsi unitatea de învăţământ numai pe
bază de bilet de ieşire semnat de conducătorul de clasă/ profesor.
d) Părinţii sunt rugaţi să respecte următoarele:
La începutul programului de şcoală, elevii pot fi însoţiţi de către părinţi/ aparţinători
până la poarta unităţii de învăţământ, fără a intra în incinta şcolii.
La încheierea programului de şcoală, doar părinţii/ aparţinătorii elevilor din
clasele pregătitoare, pot avea acces în faţa porţii, unde îi pot aştepta şi prelua pe
elevi.
e) Elevii trebuie să fie sfătuiţi să circule, de preferinţă, în grupuri la venirea şi plecarea
din şcoală şi să nu accepte abordarea de către orice persoană necunoscută. Ei vor
trebui să aducă la cunoştinţa cadrelor didactice / jandarmilor orice faptă, situaţie care
ar putea pune în pericol securitatea şcolii sau a lor.
f) Orice colet, scrisoare, pachet lăsate de persoane străine şcolii vor fi refuzate de către
personalul de pază sau elevi. Ele vor fi înmânate personal cadrelor didactice.
g) Elevii şi cadrele didactice trebuie să fie informaţi asupra numerelor de telefon
utilizate în caz de extremă urgenţă:
POLIŢIA 955; SALVARE 961; POMPIERI 981; TEL: 112
PROTECŢIA CIVILĂ 982; PROTECŢIA FAMILIEI 983.
g.) Anual se organizează două exerciţii de simulare a evacuării clădirii în caz de urgenţă;
h.) Se va realiza o bună colaborare cu poliţia, care asigură securitatea şcolii.

Anexa 3.
ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ
Atribuţiile profesorului de serviciu:
1. Menţinerea siguranţei şi securităţii personalului şcolii, cu precădere a elevilor.
2. Asigurarea şi menţinerea ordinii şi disciplinei şcolare în perimetrul şcolii.
3. Păstrarea în deplină securitate a documentelor şcolare din cancelarie: cataloage,
condici de prezenţă, orarul şcolii, registre.
4. Controlul accesului în şcoală.
Pentru realizarea atribuţiilor de mai sus, profesorul de serviciu este obligat:
Să consulte şi să respecte graficul cu prgramarea serviciului pe şcoală, să-şi ocupe locul
stabilit în grafic.
Să se prezinte la şcoală la 7:45, să supravegheze (împreună cu personalul de pază) intrarea
elevilor în şcoală / săli de clasă.
Ia legătura cu elevul de serviciu pe palier, distribuie banderolele, stabileşte sarcinile elevului.
Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului educativ: acţionarea semnalului sonor
pentru delimitarea orelor de curs şi a pauzelor, intrarea la timp a elevilor şi profesorilor.
Să asigure dacă este cazul, suplinirea orelor rămase descoperite, în colaborare cu conducerea
şcolii.
Să asigure în aria sa de responsabilitate supravegherea elevilor în timpul pauzelor.
Să verifice comportamentul elevilor în sălile de clasă, pe coridoare, în grupurile sanitare.
Să supravegheze eliberarea sălilor de clasă în pauza mare, precum şi intrarea elevilor la
sfârşitul acesteia.
Să verifice modul în care sunt respectate normele PSI şi de protecţie a muncii în aria sa de
responsabilitate.
Să sesizeze cu promptitudine eventualele abateri disciplinare, să acţioneze ferm în
soluţionarea acestora.
Să ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holurile şcolii, să nu rămână elevi în sălile
de clasă când aceştia au ore în laboratore sau sala de educaţie fizică.
Să nu permită accesul persoanelor străine în incinta şcolii, doar dacă aceştia au fost legitimaţi
şi înregistraţi de portar.
Să acţioneze promt şi ferm în situaţii speciale: acordarea primului ajutor, apelarea serviciilor
de urgenţă.
Să nu părăsească aria sa de responsabilitate fără aprobarea conducerii şcolii, caz în care, lasă
un înlocuitor. (la fel va proceda şi în cazul unor învoiri)
Să asigure la terminarea programului siguranţa cataloagelor, a documentelor şcolare din
cancelarie.
Să consemneze în caietul „Serviciu pe şcoală” toate problemele ivite (abateri disciplinare,
stricăciuni, absenţa profesorilor de la ore etc.) şi modul de rezolvare a acestora.
NOTĂ: Pentru buna desfăşurare a serviciului pe şcoală precum şi pentru asigurarea
siguranţei elevilor, toţi profesorii – nu numai cei de servici – au obligaţia de a-şi îndeplini cu
maximă responsabilitate şi seriozitate atribuţiile de profesor educator. (începând cu intrarea
şi ieşirea punctuală la ore)
Profesorul care are ultima oră de curs la o anumită clasă are obligaţia de a aştepta părăsirea
clasei de către elevi, de a verifica curăţenia, ridicarea scaunelor pe mese.
PROCEDURA
Generalităţi:
 La începutul fiecărui an şcolar, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ se
stabileşte profesorul / comisia care realizează graficul serviciilor pe şcoală.
 În cadrul unităţii de învăţământ, se va asigura serviciul pe şcoală de către cadrele
didactice, conform graficului aprobat de conducerea unităţii, pe întreaga durată de
desfăşurare a procesului instructiv – educativ.
 Profesorii de serviciu sunt obligaţi să respecte graficul servciiului pe şcoală, iar în
situaţiile de imposibilitate a efectuării serviciului pe şcoală, anunţă conducerea şcolii
în vederea înlocuirii.
 Graficul serviciului pe şcoală, aprobat de director, devine obligatoriu pentru întregul
personal didactic;
 În fiecare zi lucrătoare, conform graficului, cadrele didactice îşi exercită atribuţiile
care le revin conform regulamentului de ordine interioară.
 Serviciul pe şcoală este asigurat de câte 2 profesori/ învăţători la fiecare nivel şi 2 în
curtea şcolii. (total 8). Ei sunt ajutaţi de 10 elevi de serviciu desemnaţi de diriginţii
claselor a VIII-a.
Derularea
 Profesorul/ elevul de serviciu se prezintă la şcoală la 7:45 şi cel puţin un cadru
didactic din echipa de serviciu asigură permanenţă pâna la ora 14.
 Profesorul de serviciu, împreună cu personalul de pază, supraveghează intrarea
elevilor în şcoală/ săli de clasă.
 Profesorul de serviciu controlează şi coordonează activitatea elevilor de serviciu.
 Profesorul de serviciu asigură siguranţa documentelor şcolare (cataloage, orar,
condica de prezenţă)
 Profesorul de serviciu interzice accesul persoanelor străine în incinta şcolii, doar dacă
aceştia au fost legitimaţi şi înregistraţi de portar pot intra însoţiţi de profesorul sau
elevul de serviciu.
 Profesorul de serviciu pe parcursul pauzelor supraveghează, împreună cu paznicii şi
elevii de serviciu pe clasă şi pe şcoală, ieşirea şi intrarea elevilor din/în clase, şcoală,
precum şi comportamentul elevilor pe coridoare şi în curtea şcolii.
 Cadrele didactice şi elevii de serviciu de la parter vor supraveghea cele două
coridoare (din stânga şi dreapta), precum şi cele două uşi de intrare a elevilor.
 Învăţătorul de serviciu de la etajul I. va supraveghea coridorul din stânga, iar
profesorul de serviciu coridorul din dreapta, precum şi căile de acces dinspre scări. Ei
vor fi ajutaţi de 2 elevi de serviciu.
 La etajul al II-lea cei doi profesori vor supraveghea cele două părţi ale coridorului şi
căile de acces dinspre scări. Ei vor fi ajutaţi de 2 elevi de serviciu.
 Cadrele didactice de serviciu în curte vor supraveghea elevii cu precădere în pauza
mare dar şi în celelalte pauze când sunt elevi în curte. Vor atenţiona elevii cu
comportament necorespunzător: cei care se joacă cu mingea, escaladează gardul,
distrug zona verde sau băncile din curte, etc. Ei vor fi ajutaţi de 2 elevi de serviciu şi
de portar.
 La sfârşitul pauzei elevii se vor alinia pe clase în faţa uşii: cei din clasele P-IV în
partea stângă, cei din clasele V-VIII în partea dreaptă. Alinierea va fi efectuată sub
supravegherea cadrelor didactice de serviciu în curte şi elevii de serviciu de la parter.
Clasele vor intra pe rând, evitând aglomeraţia şi bruscarea colegilor. Cadrele didactice
de serviciu de la fiecare etaj vor asigura ordinea şi disciplina în timpul deplasării
elevilor pe scări. (În caz de vreme nefavorabilă elevii nu vor ieşi în curte în pauza
mare)
 Profesorii de serviciu iau act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de
serviciu pe clase de problemele conflictuale care apar între elevi,de abaterile de la
R.O.I. şi încearcă rezolvarea lor operativă, iar în cazul în care situaţia o cere
informează dirigintele şi conducerea şcolii.
 Profesorii de serviciu controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul


băuturilor alcoolice sau a drogurilor în şcoală şi în spaţiul din jurul şcolii.
 Profesorii de serviciu consemnează toate constatările importante în caietul „Serviciu
pe şcoală” şi propun măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a
activităţii şcolare.
NOTĂ: conţinutul acestei proceduri va fi afişat în sala profesorală, va fi prelucrat la
fiecare clasă pe bază de proces verbal la orele de dirigenţie.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (ROI 2019-2020.pdf)ROI 2019-2020.pdf 539 kB2642019-10-18 11:29
Download this file (ROI - Sc.Gimn. Petőfi Sándor.pdf)ROI - Sc.Gimn. Petőfi Sándor.pdf 469 kB2792017-11-28 12:59